INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu Meblowehity.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu Meblowehity Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Meblowehity.pl.

 

            1.Administrator danych oraz informacje kontaktowe

 

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony meblowehity.pl w tym Kupujących i Użytkowników, jest

Firma Produkcyjno Handlowa Maciej Czemplik

Trębaczów 4A
63-642 Perzów

woj. wielkopolskie

 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z adresu: sklep@meblowehity.pl.

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

            2.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia.

 

Dane przetwarzane będą w celu:

2.1.rejestracji konta w serwisie www.meblowehity.pl - przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2.2.       Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

2.3.       Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; 

2.4.ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

 

            3.Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

3.1Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

3.2  W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@meblowehity.pl tel.: (+48) 694 907 356. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

            4.Odbiorcy danych

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Firmy Produkcyjni Handlowej Maciej Czemplik, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty,firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznymi serwisów internetowych),oraz innym odbiorcom:podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, będącym członkami programu lojalnościowego.

 

            5.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego.

 

Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 

            6. Zabezpieczenie Danych

6.1.Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.       Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

7.Pozostałe postanowienia

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób portal Meblowehity.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.